-->

Ανάρτηση
Κτηματογράφηση σε Έδεσσα
Έδεσσα

Ανάρτηση

Με την ανάρτηση δημοσιοποιούνται τα στοιχεία της κτηματογράφησης δηλαδή η καταγραφή και η επεξεργασία των δικαιωμάτων και των ακινήτων που δηλώθηκαν από τους δικαιούχους με τις δηλώσεις του ν. 2308/1995 όπως στη συνέχεια επεξεργάστηκαν αυτές από τους νομικούς και μηχανικούς του Γραφείου Κτηματογράφησης.

Τα στοιχεία της ανάρτησης είναι:

  • Ο Κτηματολογικός Πίνακας, που περιλαμβάνει το σύνολο των δικαιωμάτων του Καλλικρατικού Δήμου Έδεσσας, όπως τεκμηριώθηκαν από τους τίτλους και τα υπόλοιπα στοιχεία που συλλέχθηκαν κατά τη διαδικασία της κτηματογράφησης. Ο πίνακας είναι οργανωμένος ανά ΚΑΕΚ (Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου, μοναδικός για κάθε ακίνητο).
  • Το Κτηματολογικό Διάγραμμα, στο οποίο απεικονίζονται τα γεωμετρικά στοιχεία των ακινήτων (όρια, θέση).

Έτσι, μπορεί ο καθένας να ελέγξει και επιβεβαιώσει την ορθή καταγραφή της ιδιοκτησίας του. Σε περίπτωση που δεν συμφωνεί, μπορεί να ζητήσει την διόρθωση, υποβάλλοντας (ανάλογα την περίπτωση) αίτηση διόρθωσης προσωπικών στοιχείων, αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος, αίτηση διόρθωσης κτηματολογικής εγγραφής, αίτηση διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων του ακινήτου ή ένσταση κατά του περιεχομένου των προσωρινών κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την έναρξη της ανάρτησης. Η προθεσμία για τους κατοίκους της αλλοδαπής και το Δημόσιο είναι τέσσερις (4) μήνες.

Προϋπόθεση για την υποβολή ένστασης ή οιασδήποτε αίτησης διόρθωσης είναι να έχει προηγουμένως υποβληθεί δήλωση του Ν. 2308/95 και να έχει καταβληθεί το πάγιο τέλος κτηματογράφησης. Εξαίρεση: οι περιπτώσεις του άρθρου 2§9 του Ν.2308/1995 και σε κάθε περίπτωση οποιοσδήποτε τρίτος ο οποίος έχει έννομο συμφέρον το οποίο θα στοιχειοθετείται ειδικώς.

Στο Γραφείο Κτηματογράφησης θα είναι διαθέσιμα όλα τα στοιχεία της ψηφιακής κτηματολογικής βάσης, ώστε να υπάρχει δυνατότητα παροχής πληροφοριών σχετικά με εκκρεμότητες, ακυρωθέντα, διεκδικούμενα και απορριφθέντα δικαιώματα, κλπ.

Εγγραπτέα δικαιώματα που αποκτώνται από την έναρξη της ανάρτησης

Στην περίπτωση απόκτησης νέων δικαιωμάτων στις περιοχές όπου έχει γίνει ανάρτηση, πριν από τη μεταγραφή του συμβολαίου στο Υποθηκοφυλακείο, οι πολίτες απευθύνονται στο γραφείο κτηματογράφησης για να ελέγξουν την δήλωση Δ2, να την πρωτοκολλήσουν και να παραλάβουν το Έντυπο Οφειλών Πάγιου Τέλους Κτηματογράφησης. Καταβάλλουν το τέλος στην τράπεζα και υποβάλλουν τα σχετικά έγγραφα (συμβολαιογραφική πράξη, περίληψη, Δ2, σχετικά συνυποβαλλόμενα, απόδειξη πληρωμής, πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου κ.λπ.) στο οικείο Υποθηκοφυλακείο.

 
 
--

Ένταση

Ταχύτητα

Ενότητες

  • Α. Στοιχεία δικαιούχου
  • Β. Στοιχεία ακινήτου
  • Γ. Στοιχεία δικαιώματος
  • Δ. Εντοπισμός ακινήτου
×