Ανάρτηση
Κτηματογράφηση σε Έδεσσα
Έδεσσα

Τρόπος υποβολής

Οι αιτήσεις διόρθωσης / ένστασης υποβάλλονται ανά ακίνητο στα ειδικά έντυπα.

Συνοδεύονται από τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα ανάλογα με το αντικείμενο της αίτησης.

Υπογράφονται από τον αιτούντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπο των νομικών προσώπων, με σφραγίδα του νομικού προσώπου, ή τον ειδικό πληρεξούσιο του αιτούντα ή τον νόμιμο αντιπρόσωπό του ή τον πληρεξούσιο δικηγόρο του. Υποβάλλονται από τον ίδιο τον αιτούντα ή από τον νόμιμο εκπρόσωπο των νομικών προσώπων ή από οποιονδήποτε τρίτο που είναι εξουσιοδοτημένος προς τούτο με απλή εξουσιοδότηση.

Για τα νομικά πρόσωπα, πρέπει να προσκομίζονται και τα νομιμοποιητικά έγγραφα για την εκπροσώπηση όταν υπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπος.

 
 
--

Ένταση

Ταχύτητα

Ενότητες

  • Α. Στοιχεία δικαιούχου
  • Β. Στοιχεία ακινήτου
  • Γ. Στοιχεία δικαιώματος
  • Δ. Εντοπισμός ακινήτου
×