Ανάρτηση
Κτηματογράφηση σε Έδεσσα
Έδεσσα

Αποσπάσματα

Πέρα από την ανάρτηση στο Γραφείο Κτηματογράφησης, αποστέλλονται στους δικαιούχους που συμπεριελήφθησαν στα κτηματολογικά στοιχεία της ανάρτησης ταχυδρομικά αποσπάσματα από τους Κτηματολογικούς Πίνακες και τα Διαγράμματα, ώστε να λάβουν γνώση και να ελέγξουν τις ιδιοκτησίες τους.

Πιο συγκεκριμένα οι δικαιούχοι λαμβάνουν:

 • Ενημερωτική επιστολή
 • ΕΝΤΥΠΟ Α: Στοιχεία Δικαιούχου – Κωδικοί Ιδιοκτησίας. Με τα προσωπικά στοιχεία του δικαιούχου, όπως έχουν καταχωριστεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο και τους κωδικούς ιδιοκτησίας των δικαιωμάτων του.
 • ΕΝΤΥΠΟ Α1: Απόσπασμα Πίνακα Ανάρτησης. Το έντυπο περιλαμβάνει τα στοιχεία του ακινήτου/δικαιώματος του Κτηματολογικού Πίνακα που αφορούν στην ιδιοκτησία κάθε δικαιούχου.
 • ΕΝΤΥΠΟ Α2: Απόσπασμα Διαγράμματος Ανάρτησης. Στο έντυπο απεικονίζονται το εμβαδό, τα όρια και η θέση του ακινήτου που αφορά κάθε δικαιούχο, όπως έχουν καταγραφεί στο Κτηματολόγιο, καθώς και τυχόν διεκδικήσεις της Δ/νσης Δασών επί των ακινήτων, αποτυπώσεις δουλειών κλπ.

Αντί αποσπάσματος, αποστέλλονται επιστολές ανάλογου περιεχομένου σε όσους:

 • υπέβαλαν δήλωση, αλλά ύστερα από την επεξεργασία των υποβληθέντων και συλλεχθέντων στοιχείων, το δηλωθέν δικαίωμα δεν συμπεριλήφθηκε στους Προσωρινούς Κτηματολογικούς Πίνακες είτε διότι η πράξη που προσκόμισαν δεν ήταν πρόσφορη είτε διότι δεν κατέστη δυνατός ο εντοπισμός είτε, τέλος, διότι προκρίθηκε το δικαίωμα άλλου.

  Οι εν λόγω δικαιούχοι θα πρέπει να προσέλθουν στο Γραφείο Κτηματογράφησης, ώστε να ενημερωθούν για τις περαιτέρω ενέργειες που θα πρέπει να προβούν ή και να υποβάλλουν αίτηση διόρθωσης/ένστασης προσκομίζοντας τα απαραίτητα στοιχεία ανά περίπτωση.

 • δεν υπέβαλαν δήλωση, αλλά το δικαίωμά τους προέκυψε από στοιχεία τρίτων ή κυρωμένες διοικητικές πράξεις ή περιλήψεις που απέστειλε ο αρμόδιος υποθηκοφύλακας.

  Οι εν λόγω δικαιούχοι εφόσον διατηρούν το εν λόγω δικαίωμα θα πρέπει να υποβάλλουν δήλωση ν.2308/1995 καταβάλλοντας και το αντίστοιχο τέλος κτηματογράφησης. Σε περίπτωση που δεν έχουν πλέον το εν λόγω δικαίωμα θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση διόρθωσης, ώστε να διαγραφεί το μη ενεργό δικαίωμα από τα κτηματολογικά στοιχεία.

Εάν δικαιούχος δεν παραλάβει κατά τη διάρκεια της ανάρτησης το απόσπασμά του μπορεί να το ζητήσει από το γραφείο κτηματογράφησης.

Οι δικαιούχοι ελέγχουν προσεκτικά τα στοιχεία που αναγράφονται στο απόσπασμα και αφορούν τα προσωπικά τους στοιχεία, το δικαίωμά τους και το ακίνητό τους και εφόσον συμφωνούν δεν κάνουν καμία ενέργεια. Διαφορετικά, θα πρέπει να προσέλθουν στο γραφείο κτηματογράφησης και να υποβάλλουν την αντίρρησή τους.

 
 
--

Ένταση

Ταχύτητα

Ενότητες

 • Α. Στοιχεία δικαιούχου
 • Β. Στοιχεία ακινήτου
 • Γ. Στοιχεία δικαιώματος
 • Δ. Εντοπισμός ακινήτου
×