Κτηματογράφηση σε Π.Ε. Χαλκιδικής
Π.Ε. Χαλκιδικής

Αίτημα Εμπρόθεσμης Δήλωσης
Στοιχεία
Όνομα / Διακριτικός Τίτλος
Έδρα
Επώνυμο / Επωνυμία
ΑΦΜ
Είδος Προσώπου
Τηλέφωνο
E-mail
Κινητό
Στοιχεία Υπεύθυνου
Αντίκλητος/Πληρεξουσιος/Υπεύθυνος
Τηλ.
E-mail
FAX
Ραντεβού
Δηλούμενα Δικαιώματα
Γραφείο
ΚΑΕΚ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
captcha

 
 
--

Ένταση

Ταχύτητα

Ενότητες

  • Α. Στοιχεία δικαιούχου
  • Β. Στοιχεία ακινήτου
  • Γ. Στοιχεία δικαιώματος
  • Δ. Εντοπισμός ακινήτου
×