-->

Διαδικασία Υποβολής
Κτηματογράφηση σε Π.Ε. Χαλκιδικής
Π.Ε. Χαλκιδικής

Διαδικασία Υποβολής

Η δήλωση Ν. 2308/1995 μπορεί να υποβληθεί με δύο (2) τρόπους:

 1. Προσερχόμενος ο δικαιούχος στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης
 2. Ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, μέσω της εφαρμογής e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Δεν γίνεται δεκτή η ταχυδρομική υποβολή της δήλωσης.

Υποβολή στο Γραφείο Κτηματογράφησης

Βήμα 1

Προσκομίζετε στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης:

 1. Τη Δήλωση Δ1/Δ2, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη.
 2. Τα Συνυποβαλλόμενα Έντυπα σε απλά αντίγραφα.
 3. Τυχόν τοπογραφικό διάγραμμα.

Στην περίπτωση που τρίτος απλώς καταθέτει τη δήλωση αντί για εσάς απαιτείται απλή εξουσιοδότηση (χωρίς θεώρηση του γνησίου της υπογραφής).

Βήμα 2

 1. Η δήλωση ελέγχεται από Μηχανικό/ Δικηγόρο του Γραφείου και εφόσον δεν υπάρχουν ελλείψεις παραλαμβάνονται τα αποδεικτικά έγγραφα.
 2. Τα δηλούμενα ακίνητα εντοπίζονται σε χάρτη από τον υπάλληλο. Προκειμένου να γίνει άμεσα ο ορθός εντοπισμός, πρέπει οι δικαιούχοι να προσκομίσουν επαρκή στοιχεία.

Βήμα 3

 1. Η δήλωση καταχωρείται στο σύστημα όπου γίνεται αυτόματος υπολογισμός του τέλους κτηματογράφησης.
 2. Εκδίδεται το έντυπο "ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΕΛΟΥΣ" (Υπόδειγμα) με πληροφορία για τον ίδιο, τα δηλούμενα ακίνητα και τα αντίστοιχα δικαιώματά του, τον 20ψήφιο κωδικό πληρωμής και το ποσό πληρωμής.

ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΤΑΔΙΟ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΟΥΣ 
 
--

Ένταση

Ταχύτητα

Ενότητες

 • Α. Στοιχεία δικαιούχου
 • Β. Στοιχεία ακινήτου
 • Γ. Στοιχεία δικαιώματος
 • Δ. Εντοπισμός ακινήτου
×