-->

Αποδεικτικά Έγγραφα Χρησικτησίας
Κτηματογράφηση σε Π.Ε. Καστοριάς και Φλώρινας
Π.Ε. Καστοριάς και Φλώρινας

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑΣ

Όταν δηλώνεται δικαίωμα με αιτία κτήσης την έκτακτη χρησικτησία και δεν υπάρχει τελεσίδικη δικαστική απόφαση μεταγεγραμμένη στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο να προσκομιστεί (δηλ. τίτλος), η δήλωση μπορεί να υποβληθεί με τα εξής ενδεικτικά αναφερόμενα έγγραφα που αποδεικνύουν 20ετή νομή (προσκομίζονται σε απλή φωτοτυπία):

 • αποδείξεις είσπραξης ενοικίων από το δηλούντα ως κύριο του ακινήτου
 • αποδείξεις καταβολής τελών πάσης φύσεως που βαρύνουν τον δικαιούχο του ακινήτου στο όνομα του δηλούντος
 • δηλώσεις ενώπιον ∆ημόσιων Αρχών, ιδίως φορολογικών, όπως λ.χ. δηλώσεις στο έντυπο Ε9 της φορολογικής δήλωσης·
 • έγγραφα χορήγησης επιδότησης στον δηλούντα, από τα οποία προκύπτει ότι αυτός αντιμετωπίστηκε ως κύριος του ακινήτου στο οποίο αφορά η δήλωση· Αντ’ αυτού ο δικαιούχος μπορεί να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση ότι επιδοτείται και εξουσιοδοτεί το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ να διασταυρώσει το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης.
 • αποδείξεις ∆ΕΗ, ΟΤΕ, εταιρειών ύδρευσης κλπ. προς τον δηλούντα
 • παλαιά τοπογραφικά διαγράμματα ή σκαριφήματα που συντάχτηκαν με εντολή του δηλούντος και τα οποία τον αναφέρουν ως δικαιούχο
 • μισθωτήρια που εμφανίζουν ως εκμισθωτή το δηλούντα
 • Παλιές βεβαιώσεις του προέδρου της Κοινότητας / ∆ημάρχου για τα δικαιώματα επί του ακινήτου του δηλούντος ή και των προκατόχων του ή την άσκηση νομής επ’ αυτού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον μιας εικοσαετίας
 • Παλαιό (20 ετίας) ιδιωτικό συμφωνητικό (π.χ. πώλησης ή διανομής) που αναφέρει το δηλούντα ως κύριο του ακινήτου.
 • Ένορκες βεβαιώσεις με το ως άνω περιεχόμενο με δύο (2) μάρτυρες. Η Ένορκη Βεβαίωση ή η ισοδύναμη με αυτήν πράξη πρέπει να αναφέρουν απαραίτητα την 20ετή νομή του δηλούντος επί του δηλούμενου ακινήτου και να είναι ορισμένη ως προς την περιγραφή του ακινήτου δηλαδή να αναφέρει εμβαδό, θέση και όρια/όμορους ιδιοκτήτες.
 • οικοδομική άδεια στο όνομα του δηλούντος.
 • έγγραφο επιβολής στο δηλούντα προστίμου λόγω πολεοδομικών παραβάσεων.
 • συμβολαιογραφικό προσύμφωνο μεταβίβασης ακινήτου, στο οποίο βεβαιώνεται η παράδοση της νομής στον εκ του προσυμφώνου δικαιούχο (όχι εργολαβικό προσύμφωνο).
 • συμβόλαια όμορων ιδιοκτητών που αναφέρουν τον δηλούντα ως κύριο του δηλούμενου ακινήτου
 • συμβολαιογραφικά έγγραφα και δικαστικές αποφάσεις υποθηκών και εν γένει βαρών στα ακίνητα για τα οποία δηλώνεται ως λόγος κτήσεως χρησικτησία
 • πράξη αναγνώρισης ορίων
 • αποδείξεις καταβολής αμοιβής σε εργολάβο που περιέφραξε το ακίνητο ή ενδεχομένως για άλλες εργασίες, εφόσον είναι διάτρητες ή πάντως δεν αμφισβητείται η χρονολογία τους
 • παλαιές αγγελίες από το δηλούντα στον τύπο για πώληση του ακινήτου

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ προσκομίζεται Ε9, ακόμη και πρόσφατο ή κατόπιν τροποποίησης, όπου δηλώνεται το ακίνητο.

Επίσης ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ θα πρέπει να προσκομιστεί στοιχείο για τον εντοπισμό του ακινήτου (διαζευκτικά):

 • τοπογραφικό διάγραμμα οποιουδήποτε τύπου,
 • σκαρίφημα μέσω της «Υπηρεσίας Θέασης Ορθοφωτογραφιών», που παρέχει δωρεάν η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ από τον ιστότοπο www.ktimatologio.gr, ή εκτύπωση εντοπισμού από τον ιστότοπο www.kthma.gr,
 • συντεταγμένες με GPS χειρός που παρέχεται δωρεάν στους δηλούντες από το Γρ. Κτηματογράφησης
 • σύνταξης απλού οδοιπορικού, ώστε να υποδεικνύεται ακριβώς το ακίνητο

 
 
--

Ένταση

Ταχύτητα

Ενότητες

 • Α. Στοιχεία δικαιούχου
 • Β. Στοιχεία ακινήτου
 • Γ. Στοιχεία δικαιώματος
 • Δ. Εντοπισμός ακινήτου
×