-->

Κτηματογράφηση σε Ν. Κυκλάδων (Cyclades)
Ν. Κυκλάδων (Cyclades)

Πρόστιμα Εκπρόθεσμων Δηλώσεων
Δικαίωμα εντός αστικής περιοχής  
Επί αδόμητου γεωτεμαχίου μικρότερου των 400 τ.μ. 70 €
Επί αδόμητου γεωτεμαχίου μεγαλύτερου των 400 τ.μ. 120 €
Επί γεωτεμαχίου με κτίσμα εμβαδού μικρότερου των 200 τ.μ. 150 €
Επί γεωτεμαχίου με κτίσμα εμβαδού μεγαλύτερου των 200 τ.μ. 250 €
Επί διηρημένης ιδιοκτησίας μικρότερης των 200 τ.μ. 100 €
Επί διηρημένης ιδιοκτησίας μεγαλύτερης των 200 τ.μ. 250 €
Επί βοηθητικού χώρου (αυτοτελούς ιδιοκτησίας) 50 €
Δικαίωμα εκτός αστικής περιοχής
Επί γεωτεμαχίου μικρότερο από 4 στρέμματα σε αγροτική περιοχή 70 €
Επί αδόμητου γεωτεμαχίου μεγαλύτερο από 4 στρέμματα σε αγροτική περιοχή 100 €
Επί γεωτεμαχίου μεγαλύτερου από 4 στρέμματα με κτίσμα σε αγροτική περιοχή 200 €
Επί οιουδήποτε άλλου εγγραπτέου δικαιώματος 70 €
 
 
--

Ένταση

Ταχύτητα

Ενότητες

  • Α. Στοιχεία δικαιούχου
  • Β. Στοιχεία ακινήτου
  • Γ. Στοιχεία δικαιώματος
  • Δ. Εντοπισμός ακινήτου
×