-->

Κτηματογράφηση σε Ν. Κυκλάδων (Cyclades)
Ν. Κυκλάδων (Cyclades)

Αίτημα Εμπρόθεσμης Δήλωσης

Για ΚΑΘΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ, απαιτείται ξεχωριστό αποδεικτικό εμπρόθεσμης προσέλευσης.

Στην περίπτωση που κάποιος ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ έχει εξουσιοδοτηθεί να υποβάλλει δηλώσεις για λογαριασμό πολλών δικαιούχων, πρέπει να συμπληρώνει την φόρμα ξεχωριστά για κάθε δικαιούχο και στα "Στοιχεία Υπευθύνου" να συμπληρώνει τα δικά του στοιχεία. Το ίδιο ισχύει και για τους ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ.

Η εμπρόθεσμη προσέλευση κατοχυρώνεται ΜΟΝΟ εφόσον τα στοιχεία της καταχώρισης στη συγκεκριμένη Φόρμα Εμπρόθεσμης Προσέλευσης συμπίπτουν με τα στοιχεία των υποβαλλόμενων Δηλώσεων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της δήλωσης είναι η ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ της.


For EVERY BENEFICIARY, a separate proof of prompt submission is required.

If a BENEFICIARY has been authorized to submit declarations for several beneficiaries, he/she must fill in a separate form for every beneficiary, and enter his/her personal details in the section “Authorized Person Data”. The same applies to PROFESSIONALS.

Submission of declarations in due time is ONLY ensured if the registration data on the Prompt Submission Form coincide with the data shown on the ownership declarations to be submitted.

It is necessary to DULY FILL IN the declaration form.

Στοιχεία (Beneficiary Data)
Όνομα (Name)
Έδρα (Home / Registered Office Address)
Επώνυμο (Surname)
ΑΦΜ (Taxpayer Identification Number)
Τηλέφωνο (Telephone (Landline))
E-mail
Κινητό (Mobile Phone)
Στοιχεία Υπευθύνου (Authorized Person Data)
Αντίκλητος/Πληρεξούσιος/Υπεύθυνος (Procedural Representative/Proxy/Authorized Person)
Τηλ. (Telephone)
E-mail
Είδος Προσώπου (Type of Person)
Ραντεβού (Appointment)
Δηλούμενα Δικαιώματα (Rights Declared)
Γραφείο Υποβολής Δήλωσης (Cadastral Survey Office)
Επιθυμητή Ημερ. Προσέλευσης (Desired Date of Submission)
ΚΑΕΚ (National Cadastre Code Number)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (NOTES)
captcha

Προσοχή!!!

Για ΚΑΘΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ, απαιτείται ξεχωριστό αποδεικτικό εμπρόθεσμης προσέλευσης.

Στην περίπτωση που κάποιος ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ έχει εξουσιοδοτηθεί να υποβάλλει δηλώσεις για λογαριασμό πολλών δικαιούχων, πρέπει να συμπληρώνει την φόρμα ξεχωριστά για κάθε δικαιούχο και στα "Στοιχεία Υπευθύνου" να συμπληρώνει τα δικά του στοιχεία. Το ίδιο ισχύει και για τους ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ.

Η εμπρόθεσμη προσέλευση κατοχυρώνεται ΜΟΝΟ εφόσον τα στοιχεία της καταχώρισης στη συγκεκριμένη Φόρμα Εμπρόθεσμης Προσέλευσης συμπίπτουν με τα στοιχεία των υποβαλλόμενων Δηλώσεων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της δήλωσης είναι η ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ της.


For EVERY BENEFICIARY, a separate proof of prompt submission is required.

If a BENEFICIARY has been authorized to submit declarations for several beneficiaries, he/she must fill in a separate form for every beneficiary, and enter his/her personal details in the section “Authorized Person Data”. The same applies to PROFESSIONALS.

Submission of declarations in due time is ONLY ensured if the registration data on the Prompt Submission Form coincide with the data shown on the ownership declarations to be submitted.

It is necessary to DULY FILL IN the declaration form.

 
 
--

Ένταση

Ταχύτητα

Ενότητες

  • Α. Στοιχεία δικαιούχου
  • Β. Στοιχεία ακινήτου
  • Γ. Στοιχεία δικαιώματος
  • Δ. Εντοπισμός ακινήτου
×