-->

Διαδικασία Υποβολής
Κτηματογράφηση σε Π.Ε. Χαλκιδικής
Π.Ε. Χαλκιδικής

Έντυπα Αιτήσεων

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ατελώς: είτε στο Γραφείο Κτηματογράφησης αυτοπροσώπως (από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο με εξουσιοδότηση χωρίς γνήσιο της υπογραφής ή πληρεξούσιο δικηγόρο).


 1. Να έχει υποβληθεί δήλωση του Ν.2308/95 προηγουμένως στο Γραφείο Κτηματογράφησης (ο αριθμός πρωτοκόλλου της δήλωσης, ο κωδικός ιδιοκτησίας και ο κωδικός προσώπου που αναφέρονται στο αποδεικτικό υποβολής δήλωσης απαιτούνται για την συμπλήρωση της αντίστοιχης αίτησης).
 2. Να έχουν συμπληρωθεί πλήρως και ορθά τα υποχρεωτικά πεδία της αίτησης.
 3. Να είναι ορθά τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και στοιχεία.

Ο δικαιούχος υποβάλλει τα απαιτούμενα έγγραφα με αίτηση κατάθεσης συμπληρωματικών στοιχείων και όχι με νέα δήλωση στις παρακάτω περιπτώσεις μεταβολής του ήδη δηλωθέντος δικαίωμα του.

 • Παραίτηση δικαιώματος επικαρπίας

  Ο ψιλός κύριος προσκομίζει έγγραφο παραίτησης δικαιώματος επικαρπίας με τον οποίο αποκτά την πλήρη κυριότητα του ακινήτου.

 • Προσκόμιση ληξιαρχικής πράξης θανάτου από τον ψιλό κύριο

  Ο ψιλός κύριος προσκομίζει τη ληξιαρχική πράξη θανάτου του επικαρπωτή και έτσι αποκτά την πλήρη κυριότητα του ακινήτου.

 • Προσκόμιση αποδοχής κληρονομιάς

  Όταν το ίδιο δικαίωμα δηλώθηκε από το δικαιούχο με τα πιστοποιητικά κληρονομίας.

 • Εξάλειψη προσημείωσης υποθήκης/υποθήκης

  Όταν προσκομίζεται το έγγραφο το οποίο ανακαλείται ολικά μία υπάρχουσα απόφαση με την οποία καταχωρήθηκε δικαίωμα προσημείωσης υποθήκης / υποθήκης.

 • Άρση κατάσχεσης

  Όταν προσκομίζεται το έγγραφο το οποίο αίρεται ολικά μία δηλωθείσα κατάσχεση.

 • Υποβολή εγγράφων που συμπληρώνουν την αρχική δήλωση χωρίς να αυξάνεται το ήδη δηλωθέν ποσοστό δικαιώματος ή αλλάζει το ακίνητο ή ο δικαιούχος:

  Ενδεικτικά αναφέρονται:

  • Έγγραφα αποδεικτικά χρησικτησίας
  • Προσκόμιση εγγράφου πιστοποιητικού κληρονομικού δικαιώματος (π.χ. πιστοποιητικό περί μη αποποίησης)
  • Προσκόμιση πιστοποιητικού μεταγραφής
  • Πράξη άρσης διαλυτικής αίρεσης
  • Τίτλοι συμπληρωματικοί/διορθωτικοί/τροποποιητικοί πράξης
  • Κανονισμός πολυκατοικίας
  • Τοπογραφικά διαγράμματα/άδειες
  • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας

Η διόρθωση του περιεχομένου της δήλωσης είναι δυνατή με την υποβολή αίτησης διόρθωσης στοιχείων δήλωσης.

Στην αίτηση επισυνάπτεται έντυπο δήλωσης με συμπληρωμένα μόνο τα πεδία που πρέπει να διορθωθούν (π.χ. όνομα πατρός, αριθμός τίτλου, διεύθυνση ακινήτου, είδος δικαιώματος κλπ) και το αντίστοιχο έγγραφο , όπου χρειάζεται.

Ενδεικτικά παραδείγματα:

Α. Δικαιούχος υπέβαλε δήλωση συμπληρώνοντας εσφαλμένη διεύθυνση για το δηλωθέν ακίνητο (πεδίο Β-1 στο έντυπο Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ). Υποβάλλει αίτηση διόρθωσης στοιχείων δήλωσης επισυνάπτοντας και το έντυπο της δήλωσης: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ και συμπληρώνοντας την ορθή διεύθυνση στο πεδίο Β-1.

Β. Δικαιούχος υπέβαλε δήλωση για κυριότητα σε ποσοστό 50% λόγω γονικής παροχής ενώ έπρεπε να υποβάλλει δήλωση για ποσοστό δικαιώματος 100% (το υπόλοιπο 50% το είχε αποκτήσει πριν* την υποβολή της δήλωσης, λόγω δωρεάς). Υποβάλλει αίτηση διόρθωσης στοιχείων δήλωσης επισυνάπτοντας το έντυπο της δήλωσης με το πεδίο Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ και τον τίτλο της δωρεάς. Στο πεδίο Γ-1 ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ Θα συμπληρωθεί 100% και στο πεδίο Γ-2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ θα καταχωριστούν οι τίτλοι της γονικής παροχής και της δωρεάς.

* στο προηγούμενο παράδειγμα εάν το υπόλοιπο 50% αποκτήθηκε με επιγενόμενη πράξη που συντάχθηκε και μεταγράφηκε μετά την υποβολή της αρχικής δήλωσης τότε υποβάλλεται νέα δήλωση με έντυπο Δ2 (και όχι με αίτηση διόρθωσης στοιχείων δήλωσης ) μέσα σε ένα (1) μήνα από τη μεταγραφή της νέας πράξης στο Υποθηκοφυλακείο.


Όταν αλλάζουν τα στοιχεία επικοινωνίας του δικαιούχου θα πρέπει άμεσα να ενημερώνεται το Γραφείο Κτηματογράφησης καθώς στα δηλωθέντα: διεύθυνση επικοινωνίας, τηλέφωνα ή e-mail αποστέλλεται όλη η σχετική αλληλογραφία κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης π.χ. αποσπάσματα κτηματολογικών στοιχείων, τυχόν διευκρινίσεις και ενημερώσεις από το Γραφείο Κτηματογράφησης.

Στις περιπτώσεις αυτές ο πολίτης υποβάλλει την αίτηση γνωστοποίησης αλλαγής στοιχείων επικοινωνίας συμπληρώνοντας τα νέα στοιχεία επικοινωνίας.


Υποβάλλεται αίτηση χορήγησης βεβαίωσης υποβολής δήλωσης, ατελώς, καθ΄ όλη τη διάρκεια της κτηματογράφησης.

Οι βεβαιώσεις υποβολής δήλωσης εκδίδονται αυθημερόν μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της ανωτέρω βεβαίωσης είναι η προηγούμενη υποβολή δήλωσης του Ν. 2308/95 και η μη ύπαρξη εκκρεμοτήτων ως προς την καταβολή του παγίου τέλους κτηματογράφησης.

Η βεβαίωση υποβολής δήλωσης εκδίδεται ανά δηλούμενο δικαίωμα. Η βεβαίωση σε κάθε περίπτωση παραλαμβάνεται από τον αιτούντα μόνο από το Γραφείο Κτηματογράφησης, ανεξαρτήτως του τρόπου υποβολής της δήλωσης.


Η αίτηση υποβάλλεται στο Γραφείο Κτηματογράφησης, ατελώς, καθ’ όλη τη διάρκεια της κτηματογράφησης από όποιον έχει έννομο συμφέρον για τη λήψη των εγγράφων που τηρούνται στο αρχείο κτηματογράφησης.

Η ύπαρξη εννόμου συμφέροντος βεβαιώνεται από τον υπεύθυνο δικηγόρο του Γραφείου Κτηματογράφησης επί της αιτήσεως του ενδιαφερομένου. Τα ανωτέρω αντίγραφα χορηγούνται κατά κανόνα εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της σχετικής αίτησης.


 • στα Γραφεία Κτηματογράφησης
 • στο διαδικτυακό χώρο της Ελληνικό Κτηματολόγιο, www.ktimatologio.gr
 
 
--

Ένταση

Ταχύτητα

Ενότητες

 • Α. Στοιχεία δικαιούχου
 • Β. Στοιχεία ακινήτου
 • Γ. Στοιχεία δικαιώματος
 • Δ. Εντοπισμός ακινήτου
×